عجیب آنکه بازار بلور فروشان با آن همه تمیزی و با کلاسی در مقابل بازار روغن سیاه اوراقچی ها قرار دارد! . . .

منبع:
http://bornanews.ir