صدها دانشجوی افغانی در مقابل دانشگاه کابل به هتک حرمت قرآن در آمریکا به تظاهرات پرداختند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir