فرهنگ و اعتقادات مذهبی هر جامعه می‌تواند منجر به تعریف اصول همگانی اقتصاد در آن جامعه شود و در این میان دانشگاه جایگاه تلاقی و زایش این تعاریف است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir