محققان استرالیایی مرکز سرطان پیتر مک کالم موفق به ساخت دستگاهی شدند که عرض 10 دقیقه می‌تواند محل دقیق گسترش سرطان را تعیین کند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir