بازیکن ملی پوش ایرانی در کالج بسکتبال رایس جایزه شجاعت دریافت کرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir