بابایی و مشهدی مشغول شکار تانک‌ها بودند که ناگهان رادیو به صدا در آمد و فضل ا... مشهدی گفت: بچه‌ها مراقب باشید! که ناگهان پشت سر تانک‌ها دو فروند غزال عراقی دیدم... . . .

منبع:
http://bornanews.ir