رئیس انجمن سینمای دفاع مقدس با تاکید بر بی‌توجهی به فرهنگ پس از پایان جنگ، گفت: این بی‌توجهی زمینه‌ساز تحریفات بسیاری در زمینه جنگ شد و آثاری تحت تاثیر فضای پس از جنگ جهانی دوم و بر اساس تخیل، شکل گرفت. . . .

منبع:
http://bornanews.ir