رییس سازمان نظام پرستاری از رونمایی کدهای اخلاق پرستار با حضور رییس جمهور در روز پرستار خبر داد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir