حسن قالیباف با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، گفت: ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور مجاهده در بازار سرمایه است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir