رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: وقتی صحبت از خوداتکایی در برابر درآمدهای نفتی می کنیم، باید حلقه های نظام مالیاتی و نظام اقتصادی کشور را به هم وصل کنیم. . . .

منبع:
http://bornanews.ir