غضنفری با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی، تنظیم بازار و صادرات باید هم راستا با یکدیگر قرار گیرند، گفت: تولیدکنندگان محصولات خود را برای عرضه در بازارهای جهانی تهیه کنند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir