پیشرفت علمی دانشگاه‌ها در گرو تغییرات بنیادین در آموزش دانشگاهی و مدیران، باوجود ضمانت اجرایی است. این پیشرفت باید متعهد و با ادای دین به دانشمندان اسلامی باشد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir