معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تا کنون نتیجه نهایی ارسالی از کشور آلمان درباره وجود بیماری مشمشه در ببر ماده روسی از سوی سازمان دامپزشکی به محیط زیست ارائه نشده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir