شهروندانی که مدارک آرم طرح ترافیک خود را پیش از نوروز و یا در ایام نوروز به دفاتر ارائه داده اند می توانند برای دریافت آرم های طرح ترافیک خود به دفاتر مراجعه کنند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir