واژگون شدن خودرو سواری در بزرگراه یادگار امام مرگ راننده و سرنشین خودرو را در پی داشت. . . .

منبع:
http://bornanews.ir