بودجه حمل و نقل شهری زوریخ در سطح ملی اختصاص می یابد و تا کنون این امر محقق شده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir