سرپرست سازمان بهزیستی کشور گفت :براساس تدابیر اندیشیده شده در سال جهاد اقتصادی و به منظور کاهش هزینه ها امسال معلولان از نظر اقتصادی توانمند می شوند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir