مسابقات دومینو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسابقات دومینو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر