همشهری‌آنلاین: دوازدهمین کتاب سال حوزه در حالی به کار خود خاتمه داد که یازده کتاب و یک رساله به عنوان برگزیده و 22 کتاب و دو رساله به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir