رهبر معظم انقلاب اسلامي حركات اخير ملتها را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ناشي از قيام ملت ايران دانستند.
منبع:
http://www.tebyan.net