مجسمه ˝عبدالرحمن صوفی رازی ˝ منجم برجسته ایرانی که سال گذشته سارقان قصد سرقت آن را داشتند از سوی شهرداری منطقه 20 بازسازی و نصب شد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir