طرح مقبره عمادالکتاب، استاد صد ساله نستعلیق که در گورستان امامزاده عبدالله آرمیده، نهایی شد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir