نشریه دوچرخه، ویژه نوجوانان، ضمیمه رایگان روزنامه همشهری، هر پنجشنبه چاپ می‌شود.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir