همشهری‌آنلاین: بیست‌و یکمین شماره ویژه نامه آینه از زیر مجموعه همشهری‌جوان منتشر شد.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir