همشهری‌آنلاین: چهل و چهارمین شماره همشهری دیپلماتیک منتشر شد.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir