یاسر هدایتی: مصلحت، اخلاق و سیاست 3مفهوم متمایز اما در ارتباط با هم در سنت سیاسی اسلام است.

منبع:
http://www.hamshahrionline.ir