آفريدگار مورچه، همان آفريدگار درخت خرماست كه با وجود امتياز پديده ‏ها و اختلاف جنبندگان، دقتى يگانه به كار برده است و موجودات ريز و درشت و سنگين و سبك و توانا و ناتوان را يكسان آفريده است؛
منبع:
http://www.tebyan.net