عده ای پس از مطالعه و یا شنیدن بخشی از احکام اسلام و تحلیل آن در فضای فکری خود به این نتیجه می رسند که این احکام یا برای اسلام نیست و جزء مثلا تحریفاتی است که وارد اسلام شده و یا اگر هست برای دوره ای خاص بوده و امروز دیگر نباید بر اساس آن عمل شود.
منبع:
http://www.tebyan.net