الخان پالوخ‌اف نماينده‌ي ويژه‌ي وزارت امور خارجه‌ي جمهوري آذربايجان گفت: ترکيه در رابطه با برداشتن پرچمش از مقابل اداره‌ي امور ديني وابسته به سفارت اين کشور در باکو، به جمهوري آذربايجان هشدار داده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان...