اكنون حدود 17 ميليون تن محصولات پتروشيمي در کشور توليد مي‌شود كه 6 ميليون تن در داخل کشور مصرف و 11 ميليون تن به خارج از ايران صادر مي‌شود که رينگ صادراتي کيش بازار مناسبي براي صادرکننده و متقاضيان اين محصولات خواهد...