روابط عمومي هفته‌نامه پنجره، در پي انتشار خبر تذکر هيات نظارت بر مطبوعات به اين هفته‌نامه، توضيحاتي را درباره اين تذکر ارائه کرده است.

Excerpt from: توضيحات هفته‌نامه "پنجره" درباره‌ي تذکر هيات نظارت بر مطبوعات

روابط عمومي هفته‌نامه پنجره، در پي انتشار خبر تذکر هيات نظارت بر مطبوعات به اين هفته‌نامه، توضيحاتي را درباره اين تذکر ارائه کرده است.