طرح جمع‌آوري و تکميل اطلاعات خانوارهايي که تاکنون فهرست اطلاعات اقتصادي خانوارها را تکميل نکرده‌اند، از 20 ارديبهشت‌ماه و توسط مرکز آمار ايران صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران...