تفاهم‌نامه‌اي در راستاي توسعه روابط اقتصادي بين اقليم کردستان عراق و استان کرمانشاه، امروز ميان روساي اتحاديه اتاق هاي بازرگاني و صنايع اقليم کردستان عراق و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان کرمانشاه به امضا رسيد.

به...