مدير كل همكاري‌هاي اقتصادي وزارت امور خارجه با بيان اينكه سرمايه‌گذاري خارجي اثرات گسترده و عميقي در كشور ما دارد، گفت: ابتدا بايد ديد جايگاه سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما چيست.

به گزارش خبرنگار...