معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی كسب اولین سهیمه پاراالمپیك لندن را تبریك گفت. . . .

منبع:
http://bornanews.ir