پرسپولیسی ها امیدوارند در بازی برابر بنیادکار از سوی تمشاگران ایرانی در تاشکند مورد تشویق قرار بگیرند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir