عباس حسنی محتشم گفت: 44هزار و 582 نفر روز مسافر نوروزی در ستادهای اسکان مهمانان نوروزی این استان پذیرش شدند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir