سرهنگ محمد مهدیان نسب گفت: تلفن 110انتظامی استان همدان در سال 89 بیش از 500 هزار بار به صدا درآمده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir