2 دانشجوی دانشگاه تورنتو، موفق شدند دست مصنوعی که از مغز فرمان می گیرد را طراحی کنند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir