مسوول طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب افزایش وام خرید مسکن، گفت: این وام در سال جاری مطابق سال های گذشته همان 18 میلیون تومان بوده و هیچ تغییری نکرده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir