سردار محمد حسین امیراحمدی گفت: بعضی کشورها از جمله آمریکا، با اعمال تحریم های سیاسی غیرانسان دوستانه، از ارایه تجهیزات در زمینه مین زدایی به ایران خودداری می‌کنند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir