وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نماینده و یژه رییس جمهور در امر پاکسازی مناطق آلوده به مین پیامی را ارسال کرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir