سردار نقدی گفت: خیزش‌های منطقه فرصتی طلایی برای رهایی بشر است و اگر در این زمان از سرمایه عظیم نیروهای بسیجی به درستی استفاده كنیم می‌توانیم تمام عالم را فتح كنیم. . . .

منبع:
http://bornanews.ir